Noto (Gokuraku), Kabuki Klash
Noto (Gokuraku) from Kabuki Klash